Novosti

N A T J E Č A J ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI

 

18.06.2024 07:34
Slika
 
Temeljem točke II. Odluke o raspisivanju natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2024./2025. godini, broj: 02-34-1272/24 od 30. svibnja 2024. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije r a s p i s u j e

N A T J E Č A J ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI

OPĆI UVJETI

(1) Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju: ⎯ kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća; ⎯ učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.
(2) Prijam kandidata vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste (ljestvice poretka) koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis.
(3) Povjerenstvo za upis imenuje Školski odbor.
(4) U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat navodi redoslijedno listu prioriteta.
(5) Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, kandidat se, sukladno listi prioriteta i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjela u skladu sa stavkom 4.
(6) Iznimno od stavka 4., učenik se može prijaviti za upis u glazbeni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.
(7) Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju: a. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi); b. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list; c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi; d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu; e. druge relevantne dokumente. Svjedodžba i uvjerenja se prilažu u originalu, a ostali dokumenti mogu biti originali ili ovjerene kopije.
(8) Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome obliku, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Slika
Na natječaj za upis učenici prilažu:
  • prijavu(obrazac se dobije u školi)
  • rodni list
  • svedodžbu VI., VII., VIII. i IX. razreda

U Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinovića možeš upisati sljedeća zanimanja:
  • EKONOMIST
  • EKONOMIST - DIGITALNI MARKETING
  • EKONOMIST - POSLOVNA INFORMATIKA
  • UPRAVNI REFERENT
  • KOMERCIJALIST
0 0