Novosti

OPERATIVNI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI NA POJAVU KORONA VIRUSA (COVID-19)

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA JOZE MARTINOVIĆA MOSTAR

16.09.2021 09:38
Slika
 
U skladu s Instrukcijom Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, ur. br.: 05- 02-34-1617-1/21 od 3. rujna 2021. godine, za školsku 2021./2022. donosi se:
Operativni krizni plan pripravnosti na pojavu korona virusa (COVID-19), u Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinovića Mostar.

Na sjednici Nastavničkoga vijeća odrţanoj 13. rujna 2021. godine imenovan je tim za Operativni krizni stožer škole, u sastavu:
1. Ivana Novak, ravnateljica škole
1. Antonija Mustapić, pedagoginja škole
2. Kornelija Marijanović, prof.
3. Ana Šutalo, prof.
4. Toni Čerkez, predstavnik Vijeća roditelja
5. Ivica Prskalo, predstavnik iz reda Osnivača


UVOD
Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domove i obratno dijele svi uposlenici Škole i roditelji učenika. Provedbom Operativnoga kriznog plana pripravnosti na pojavu korona virusa poduzimaju se mjere zaštite učenika i uposlenika i preciziraju se uloge svih uposlenika škole u osiguravanju sigurna i zdrava okruţja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

OPERATIVNI TIM
1. Na prijedlog ravnatelja, Nastavničko vijeće Srednje ekonomske škole Joze Martinovića Mostar, imenovalo je školski operativni tim kojem je zadaća, s ravnateljicom i Nastavničkim vijećem, poduzimanje i praćenje aktivnosti za prevenciju pojave i suzbijanja širenja zaraze u radnim prostorima Škole te izrada naputaka i instrukcija.
2. Operativni tim Kriznog plana ĉine:
             1. Ivana Novak, ravnateljica škole
             2. Antonija Mustapić, pedagoginja škole
             3. Kornelija Marijanović, prof.
             4. Ana Šutalo, prof.
             5. Toni Čerkez, predstavnik Vijeća roditelja
             6. Ivica Prskalo, predstavnik iz reda Osnivača
3. Tim je formiran s ciljem zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom, kontinuiranoga praćenja epidemiološke situacije i organiziranja rada u Školi shodno odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

CILJEVI KRIZNOG PLANA
1. Koordinacija na razini škole - upoznati se s načinom izvedbe nastave i mjerama zaštite
2. Provesti odgovarajuću edukaciju uposlenika
3. Propisane procedure provoditi svakodnevno pod nadzorom Operativnog tima i školskih dnevnih timova (deţurni profesori)
4. Definirati mjesta i vrijeme ulaska učenika u školu
5. Formirati timove za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi)
6. Poduzeti mjere prevencije, kontrole i komunikacije sa zdravstvenim institucijama
7. Procedure čišćenja i dezinfekcije: - ispravno, kontinuirano i temeljito čišćenje okolnih površina vodom i deterdţentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na razini škole - dezinfekcija prostorija i radnih površina - pranje ruku tekućim sapunom - dezinfekcija obuće na ulazima u školu (posude sa spuţvom natopljenom dezinfekcijskim sredstvom) - postaviti dezinfekcijske ”dozere” ispred svih ulaza u školu i ispred kabineta.
8. Sigurnosni postupci - protokol o svim već spomenutim mjerama zaštite
9. Provoditi brzu i redovitu internu komunikaciju
10. Svakodnevno praćenje i evidentiranje stanja u školi kroz internu dokumentaciju (zapisnici/evidencijske liste).

PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Protokolima postupanja definirani su:
- Mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi (u skladu s već navedenim ciljevima Operativnog tima)
- Mjere prevencije, kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama provodit će se na sljedeći način: ako se kod nekoga učenika uoče simptomi Covida-19, predmetni profesor učenika će uputiti u izolacijsku prostoriju i o tom izvjestiti Operativni tim. Operativni tim potom izvještava roditelje koji se s učenikom javljaju obiteljskom liječniku koji će odlučiti o daljnjoj epidemiološkoj obradbi
- Obvezni postupci uposlenika ustanove u kriznim situacijama: ako se tijekom odvijanja nastave kod dva ili više slučajeva pojave simptomi bolesti, kontaktira se epidemiološka sluţba i postupa prema naputku
- Interna dokumentacija - zapisnici, evidencijske liste i pripadajuće izjave popunjavaju se i čuvaju u arhivi uz svaki protokol i datum postupanja.

MODEL NASTAVNOGA PROCESA – 4 RAZINE:
1. Zelena razina: podrazumijeva da svi učenici pohađaju nastavu u trajanju sata od 45 minuta, sukladno standardima, uz poštivanje epidemilopkih mjera i preporuka koje su na snazi, kada je broj zaraţenih nastavnika do 10%.
2. Žuta razina: primjenjuje se u situaciji kada je broj zaraţenih nastavnika od 11% do 20% i podrazumijeva da učenici pohađaju nastavu po modelu 18+ ili 7+7 u trajanju od 30 minuta, bez ograničenja boravka učenika u školi, uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.
3. Narančasta razina: primjenjuje se u situaciji kada je broj zaraženih nastavnika od 21% do 30% i podrazumijeva da učenici pohaĎaju nastavu po modelu 15+ ili 7+7 u trajanju sata od 30 minuta, s maksimalnim ograničenjem boravka u školi na 3 sata uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.
4. Crvena razina: primjenjuje se u situaciji kada je broj zaraženih nastavnika veći od 31% i podrazumijeva da učenici pohađaju nastavu online.

PREDMET I PRIMJENA
Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), u daljem tekstu: Plan. Planom se utvrđuju:
OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM
- Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, uposlenika i roditelja i spriječio porast broja slučajeva zaraze u Školi
- Za provedbu higijenskih mjera dezinfekcije ruku i obuće zaduţeno je tehničko i deţurno osoblje u školi
- Prikupljati i aţurirati podtke o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju zaraţenih u školi kako bi se osigurala prevencija za uposlenike, učenike, roditelje i druge posjetitelje.

UPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI I MJERENJE TEMPERATURE
Rad u Školi se organizira na sljedeći način tako da se osigura međusobni razmak:
- Pri ulasku i izlasku iz Škole održavati međusobni razmak (najmanje 1,5m), koji je obilježen na ulazu
- Pri ulasku u Školu učenicima i uposlenicima se mjeri temperatura nakon čega dezinficiraju obuću u posudi s dezinfekcijskim sredstvom
- Na ulazima su postavljeni „dozeri“ za dezinfekciju ruku
- Tijekom ulaska/izlaska u i iz škole, kretanja po školi izvan učionice i odlaska u toalet svi učenici, nastavnici, tehničko osoblje i posjetitelji su obvezni nositi masku (prekriti nos i usta), tijekom nastave nije obvezna uporaba maske.
- Da bi se smanjio kontakt među učenicima različitih odjela početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organiziran je prema već utvrđenom rasporedu i 4 ulaza/izlaza iz škole.

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA
- Na početku školske godine organizirati edukaciju uposlenika i učenika o načinu i značaju kontinuirane provedbe preventivnih mjera
- Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u korpe za otpatke s poklopcem
- Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postaviti “dozatore“ s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i uputom za uporabu
- Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima, prekidača za struju i sl. koje upotrebljava veći broj osoba najmanje dva puta dnevno
- Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinfekcijskim sredstvima koja se upotrebljavaju, njihovoj pripremi i uporabi.

ORGANIZACIJA RADA I PROSTORA
Učenici jednog razreda će pohaĎati nastavu u jednoj učionici, osim izbornih predmeta. U Školi će biti osigurano: - U jednoj klupi sjedit će jedan učenik
- Školske klupe bit će razmaknute najmanje 1,5 metar
- Tjelesni kontakti među odjelima bit će svedeni na najmanju moguću mjeru
- Obvezno provjetravanje prostorija najmanje dva puta dnevno, a ako vremenske prilike dopuštaju, ostaviti otvoren prozor
- Prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu
- Školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

Škola će:
- Formirati timove za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi sastoje se od dva deţurna nastavnika, tehničkog osoblja i drugih uposlenika)
- Dnevni tim (dva deţurna profesora/tehničko i drugo osoblje) na ulazima u školu mjere temperaturu učenicima i djelatnicima pri čemu u zapisnik bilježi eventualnu pojavu visoke temperature te prati provedbu mjera
- Upozoriti uposlenike da izbjegavaju uporabu klimatizacijskih i ventilacijskih pomagala
- Upozoriti učenike da pri uporabi toaleta odrţavaju distancu i obvezno peru ruke nakon uporabe toaleta
- Upozoriti uposlenike da drţe distancu i da se što kraće zadrţavaju u zajedničkim prostorijama
- Upozoriti sve uposlenike škole da su obvezni pravilno nositi maske koje prekrivaju usta i nos tijekom boravka na hodniku i zajedničkim prostorijama
- Ako se nose jednokratne maske iste je potrebno, nakon upotrebe, odložiti u obilježene korpe s poklopcem, s kojima učenici nemaju doticaja
- Zadužiti dežurne nastavnike, tehničko osoblje i sve djelatnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi nastavnici se u učionicama trebaju pridržavati propisanih mjera
- Izvijestiti uposlenike i učenike da će dnevni tim mjeriti tjelesnu temperaturu svakoga dana pri ulasku u školu, a u slučaju povećane tjelesne temperature uposlenik ne dolazi u školu nego se telefonski javlja ravnatelju i liječniku obiteljske medicine
- Roditelji učenika koji imaju povišenu temperaturu o tom izvješćuju razrednika i liječnika obiteljske medicine, a učenik ostaje u kući i slijedi liječničke upute
- Ocjenjivanje učenika je isključivo u školi.

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI
- Školske sastanke je moguće obaviti u skladu s epidemiološkim mjerama
- Svaki dolazak u školu osoba koji nisu uposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i biti odobren
- Neposredni rad i sastanci sa strankama reduciraju se na minimum, a prilikom odrţavanja moraju se poštivati sve higijensko-epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca)
- Sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance
- Pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na ulazu ih preuzima ovlaštena osoba
- Dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, tiska i ostaloga se preuzima na glavnom ulazu u školu

DEZINFEKCIJA I HIGIJENA ŠKOLSKOG PROSTORA
- U skladu s preporukama nadleţnih organa, dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje.
- U privitku ovoga Plana se nalaze obrasci evidencijskih lista s terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje školskog prostora.
- Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidencijske liste, u skladu s Planom čišćenja.

PRAĆENJE KONTAKATA
- U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obvezni telefonski izvijestiti Školu.

IZOLACIJA UČENIKA I NASTAVNIKA
- Svi uposlenici Škole su obvezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tom izvijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih uposlenika je jednako postupiti i ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od koronavirusa.
- Uposlenika koji tijekom radnoga vremena osjeti neke od simptoma, ravnatelj odmah udaljuje s nastave i prijavljuje slučaj nadležnim službama. U slučaju određivanja izolacije, uposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave, osigurat će se odgovarajuća zamjena.
- Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma, nastavnik šalje u prostoriju za izolaciju, a operativni tim izvještava roditelje koji su dužni doći po učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u prostoriji za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske prostorije, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

NASTAVA NA DALJINU
Ovisno o epidemiološkoj situaciji nastava na daljinu će se izvoditi u slučajevima:
- Crvena razina: primjenjuje se u situaciji kada je broj zaraženih nastavnika veći od 31% i podrazumijeva da učenici pohađaju nastavu online.

PRIJENOS DOKUMENTACIJE I ČUVANJE PREDMETA I DOKUMENTACIJE
- Uposlenici Škole su obvezni biti pripravni i imati: pismene priprave, mjesečne i godišnje planove s pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduţeni kako bi bila na raspolaganju, te uredno voditi evidenciju o predmetima i dokumentaciji i uredno ih pohranjivati i prosljeđivati na školsku e-adresu u skladu s utvrđenim terminima.
- Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.

ŠKOLSKA RAČUNALA
- Provjeravati ispravnost računala s ciljem njihova osposobljavanja za rad s učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu.
- Postojeća platforma ostaje aktivna i upotrebljava se u odgojno-obrazovnom radu.
- Sve aktivnosti nastave na daljinu će s realizirati iz školskih kabineta.
- U skladu s mogućnostima, škola ustupa računala nastavnicima ili učenicima koji ista ne posjeduju.

PREPORUKE UPOSLENICIMA I UČENICIMA
Preporučuje se svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu s naputcima, zapovijedima, te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovito dvosmjerno informiranje škola, ministarstva, zdravstvenih ustanova, i kriznih štožera.

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU
1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu primjenu odgovorni su svi uposlenici, u koordinaciji sa školskim operativnim timom.
2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegova usvajanja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i zapovijedima nadleţnih organa.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM
Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane uposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05). Operativni krizni plan pripravnosti na pojavu korona virusa je razmatran i usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća odrţanoj dana 13. rujna 2021. godine, a izrađen je u suradnji s predstavnicima roditelja i učenika Škole. Školski odbor Škole je upoznat s Operativnim kriznim plan pripravnosti na pojavu korona virusa. Operativni krizni plan pripravnosti na pojavu korona virusa objaviti na oglasnoj ploči, internetskoj stranici škole i s njegovim sadržajem upoznati sve učenike, roditelje i djelatnike Škole.


                                                                                                                          Ravnateljica:  Ivana Novak
0 0