Aktivi i sekcije

Plan i program rada aktiva u 2021./2022. godini

 

Stručni aktivi donose svoj godišnji program rada po mjesecima, uz naznake sadržaja, vrijemena realizacije, nositelja i vodi se pisanu evidencija ostvarenja. Aktivi raspravljaju i odlučuju o raspodjeli predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika, članova aktiva.

Skrbe o stalnom stručnom usavršavanju, planiranju nabavke nastavnih sredstava i pomagala, čuvanju zbirki učila, uređenju učionica i kabineta te oglasnih panoa. Sudjeluju u ustrojavanju i provedbi učeničkih natjecanja, smotri i priredaba u školi i izvan nje.

Aktivi usklađuju ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovaraju i ujednačavaju kriterije ocjenjivanja i potiču ostvarenje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta, stručno razrađuju i provode stručne i metodičke inovacije u odgojno-obrazovnom procesu.

Programom se obvezuju stručni aktivi za zajedničko planiranje rada, školskih zadaća, korištenja udžbenika i literature. Osim toga, aktivi vrše analizu godišnjih i mjesečnih planova, analizu stručnog usavršavanja, oglednih sati i sl. Također, aktivi prave plan realizacije školskih natjecanja.

U školskoj 2021./2022. godini u našoj školi djeluju sljedeći stručni aktivi i sekcije:

 

 

 1. stručni aktiv profesora hrvatskoga jezika
 2. stručni aktiv profesora stranih jezika (engleski, njemački, francuski)
 3. stručni aktiv profesora matematike i informatike
 4. stručni aktiv profesora ekonomske skupine predmeta i pravne skupine predmeta
 5. stručni aktiv profesora prirodnih i društvenih znanosti

 

 

PROGRAM RADA STRUČNIH AKTIVA U 2021./2022. GODINI

 

 

Stručni aktivi su stručni organi škole koji neposredno rješavaju odgojno-obrazovna pitanja u okviru konkretnog nastavnog predmeta ili grupe srodnih predmeta:

 

Zadatci stručnih aktiva su:

 

 • predlažu Nastavničkom vijeću podjelu predmeta na nastavnike;
 • vrše izbor udžbenika, priručnika i druge literature i predlažu Nastavničkom vijeću da odobri njihovu uporabu;
 • programiraju i planiraju odgojno – obrazovni rad, sačinjavaju godišnje operativne planove za sve vidove nastave i nastavnih aktivnosti i prate njihovo ostvarivanje;
 • bave se usuglašavanjem metoda i oblika rada, nastavnih sredstava i pomagala;
 • ostvaruju koordinaciju i korelaciju među srodnim nastavnim predmetima;
 • pružaju pomoć u radu nastavnicima pripravnicima;
 • analiziraju uspjeh učenika iz pojedinih predmeta i poduzimaju pružanje pomoći učenicima koji zaostaju u radu, kao stimuliranje za brži rad i napredovanje;
 • organiziraju predavanja, diskusije i rasprave o pitanjima i problemima uže struke, suvremene didaktike i metodike;
 • organiziraju ogledna predavanja i međusobne posjete nastavnika radi prenošenja iskustava naročito u primjeni efikasnih oblika, metoda i sredstava u radu;
 • bave se organizacijom timskog rada;
 • izrađuju instrumente za objektivno vrednovanje rada i napredovanja u radu (testovi znanja, kriterijski testovi, kontrolne vježbe i dr.)
 • pristupaju izdavanju suštinskih i bitnih pojmova, informacija i činjenica pojedinih nastavnih tema i jedinica;
 • vrše izbor sadržaja i oblika rada u okviru slobodnih aktivnosti, te unapređenju istih;
 • prate i potiču individualno usavršavanje svojih članova.

 

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOGA AKTIVA PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA

 

RUJAN

 • Ustroj aktiva za školsku 2021./22.:
 • izbor predsjednika i zapisničara aktiva
 • godišnji plan aktivnosti: ogledni sat, prezentiranje stručnih tema
 • Definirati i usvojiti godišnji plan aktiva
 • Određivanje udžbenika prema kojima će se izvoditi nastava hrvatskoga jezika
 • Elementi i kriteriji ocjenjivanja
 • Ustrojiti sekcije koje će voditi profesori hrvatskoga jezika
 • Analiza prošlogodišnjeg uspjeha učenika iz nastavnih predmeta koje predaju prof. hrv. jezika i poduzimanje mjera i aktivnosti za njegovo poboljšanje
 • Nabava nastavnih sredstava i pomagala

LISTOPAD

 • Suradnja sa školskom knjižnicom
 • Planiranje pismenih provjera znanja i školskih zadaća
 • Dogovor u vezi s aktivnostima u vezi s Mjesecom hrvatske knjige (15. listopada – 15. studenoga)

STUDENI

 • Dogovor u vezi s adventskim i božićnim aktivnostima
 • Analiza nastavnog procesa - razgovor o eventualnim poteškoćama koje se pojavljuju u nastavnom procesu

PROSINAC

 • Adventske i božićne aktivnosti
 • Analiza uspjeha i rada u prvom obrazovnom razdoblju i predlaganje mjera i aktivnosti za eventualno poboljšanje

SIJEČANJ

 • Sudjelovanje na zimskim seminarima koje organizira Zavod za školstvo u obliku stručnog usavršavanja
 • Uskladiti smjernice za rad u drugom obrazovnom razdoblju

VELJAČA

 • Pripreme za provedbu eventualnog natjecanja iz hrvatskoga jezika, tj. odrediti dinamiku aktivnosti (ovisi o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje budu na snazi zbog pojave koronavirusa)

OŽUJAK

 • Provedba školskog natjecanja iz hrvatskoga jezika među učenicima u literarnom izričaju (ovisi o uputama Zavoda za školstvo)
 • Prema dobivenim rezultatima određivanje učenika koji će se dalje pripremati za županijsko natjecanje (ovisi o uputama Zavoda za školstvo)

TRAVANJ

 • Sudjelovanje na županijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika (ovisi o uputama Zavoda za školstvo)
 • Pripreme za sudjelovanje na manifestaciji Dani hrvatskoga jezika (ovisi o uputama Zavoda za školstvo)
 • Analiza nastavnog procesa - razgovor o eventualnim poteškoćama koje se pojavljuju u nastavnom procesu i predlaganje mjera i aktivnosti za eventualno poboljšanje

SVIBANJ

 • Sudjelovanje na manifestaciji Dani hrvatskoga jezika (ovisi o uputama Zavoda za školstvo)

LIPANJ

 • Rezime rada na kraju nastavne godine: rad aktiva, sekcija, sudjelovanje na natjecanjima
 • Analiza aktualne problematike u nastavnom procesu, prijedlozi i smjernice za sljedeću školsku godinu kako bi se nastavni proces poboljšao
 • Prijedlozi i smjernice za sljedeću školsku godinu kako bi se nastavni proces poboljšao.

 

NOSITELJI POSLA:

Karolina Vrljić, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika, predsjednica aktiva

Ljerka Vrdoljak, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika

Draženka Penavić, prof. hrvatskoga jezika

Renata Jakovljević, prof. hrvatskoga jezika

Mirela Šitum, prof. hrvatskoga i engleskoga jezika

Dolores Kožulj, prof. hrvatskoga jezika

Marieta Leutar, prof. hrvatskoga jezika, knjižničarka

 

Ciljevi i zadaće rada aktiva profesora hrvatskoga jezika obuhvaćaju rad profesora hrvatskoga jezika koji će biti usmjeren prema svim aktivnostima koje se odvijaju u okviru nastavnoga procesa te rad sekcija u kojima su aktivni profesori hrv. jezika .

Aktiv će se sastajati jednom mjesečno, i to svakoga prvog četvrtka u mjesecu, a po potrebi i češće, ovisno o prirodi zadataka ili problema koji bi se eventualno pojavili tijekom školske godine.

 

Ciljevi:

 • razvijati kod učenika spoznaju o važnosti hrvatskoga jezika
 • istražiti razvoj hrvatskoga književnog jezika kroz povijest i njegovo dijalektalno bogatstvo
 • njegovati vrjednote pisane i govorene riječi
 • razvijati kod učenika čitateljsku kulturu
 • poticati zanimanje za književnu kulturu i književno znanje
 • upoznati učenike s antologijskim djelima hrvatske i svjetske književnosti
 • čuvati i isticati položaj hrvatskoga jezika u suvremenim društvenim procesima.

 

Zadaće:

 • sudjelovati na seminarima stručnoga usavršavanja što ih priređuje Zavod za školstvo
 • surađivati sa Zavodom za školstvo i savjetnicom za hrvatski jezik
 • odabrati udžbenike koji će se, u skladu s preporukama Zavoda za školstvo, koristiti u nastavnom procesu
 • provesti i uskladiti godišnje planove i programe koji se izvode u pojedinim smjerovima
 • ustrojiti učeničke sekcije
 • sudjelovati na natjecanjima i manifestacijama koje organizira Zavod za školstvo i na drugim prigodnim natječajima
 • surađivati sa školskom upravom: izvješćivanje školske uprave o potrebama i poteškoćama koje se javljaju u nastavi.

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA  

 

GODIŠNJI PLAN  MULTIMEDIJSKE SEKCIJE

RUJAN

 • Formiranje sekcije, usvajanje ciljeva, zadataka i oblika rada sekcije te godišnjeg plana i programa
 • O novinarstvu – pojam novinarstva i povijesni pregled
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

LISTOPAD

 • Osnovni novinarski pojmovi i izrazi; što je vijestto je vijest - ostiza internetsku stranicu – PowerPoint prezentacija
 • Posjet redakciji mostarskoga dnevnog tiska (primjerice Dnevnom listu)
 • Objavljivanje teksta i fotografija na mrežnoj stranici
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

STUDENI

 • Novinar na terenskom zadatku (kako popratiti aktualni drušveni ili sportski događaj, kulturne i društvene manifestacije, priredbu, humanitarnu akciju) – ugostiti profesionalnoga novinara
 • Vježbanje za medijski nastup (primjerice intervju)
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

PROSINAC

 • Važnost fotografije u novinarstvu – edukacijska radionica iz područja fotografije (ugostiti profesionalnoga fotografa)
 • Suradnja s ostalim sekcijama u školi, praćenje adventskih i božićnih aktivnosti
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

SIJEČANJ

 • Posjet Federalnoj novinskoj agenciji (Feni)
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole
 • Uređivanje naslovnice mrežne stranice

 

VELJAČA

 • Samostalno pisanje novinskoga članka
 • Analiza radova
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

OŽUJAK

 • Posjet nekoj od medijskih kuća u Sarajevu (prema mogućnosti televizijskoj)
 • Priprema izrade školskog lista
 • Odabir rubrika
 • Praćenje aktualnosti za internetsku stranicu i društvene mreže škole

 

TRAVANJ

 • Izbor članaka za školski list
 • Raspored stranica
 • Praćenje aktualnosti za školsku internetsku stranicu i društvene mreže

 

SVIBANJ

 • Izbor fotografija
 • Prvo slaganje stranica
 • Analiziranje tiskanog lista
 • Praćenje aktualnosti za školsku internetsku stranicu i društvene mreže

 

LIPANJ

 • Praćenje aktualnosti za školsku internetsku stranicu i društvene mreže
 • Grafička obrada lista
 • Izdavanje lista i službena promocija
 • Analiza rada tijekom protekle školske godine, prijedlozi poboljšanja
 • Zadatci za ljetni odmor

 

NOSITELJI POSLA:

Karolina Vrljić, prof.

Renata Jakovljević, prof.

Inga Kožulj, prof.

Mirela Šitum, prof.

Karlo Knezović, prof.

 

 

 

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA STRANIH JEZIKA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM AKTIVA PROFESORA STRANIH JEZIKA

NOSITELJI POSLA:           Olgica Zovko, prof. engleskoga jezika

Draženka Karačić, prof. engleskoga i hrvatskoga jezika

Karolina Vrljić, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika

Ljerka Vrdoljak, prof. hrvatskoga i njemačkoga jezika,

Mirela Šitum, prof. hrvatskoga i engleskoga jezika,

Antonija Nikolić, prof. francuskoga jezika i predsjednica aktiva

 

VRIJEME REALIZACIJE

RUJAN

 • Osnivanje aktiva, izbor u radna tijela
 • Izradba godišnjeg plana i programa aktiva
 • Utvrđivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja
 • Usuglašavanje godišnjeg plana i programa za 2021./2022.
 • Izradba izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa
 • Nabavljanje udžbenika, priručnika, didaktičkih sredstava i pomagala
 • Stručno usavršavanje – izvješće sa seminara

LISTOPAD

 • Dogovor oko polaganja ispita za učenike koji su došli iz drugih škola
 • Pregled priprava za nastavu
 • Planiranje pismenih provjera znanja

STUDENI

 • Inkluzija – rad s djecom s poteškoćama u učenju
 • Planiranje školskih pismenih zadaća
 • Blagdan Svih svetih, Halloween, izradba projekta u razredu, povezivanje različitih kulturnih sredina

PROSINAC

 • Utvrđivanje realizacije fonda nastavnih sati po razredima iz stranih jezika
 • - Mjesec darivanja – obilježiti blagdane i povezati ih sa zemljama jezika koji učenici izučavaju

SIJEČANJ

 • Stručno usavršavanje prema planu i programu Zavoda za školstvo Mostar
 • Osvrt na ostvarenje nastavnog plana i programa te uspjeh učenika na kraju prvoga obrazovnog razdoblja
 • - Dogovori oko nastavka praćenja i ocjenjivanja učenika u drugom obrazovnom razdoblju

VELJAČA

 • Doba karnevala, povezivanje s aktualnim sadržajima u nastavi
 • - Obilježavanje Valentinova, 14. veljače
 • - Nabava i praćenje stručne literature na stranim jezicima i praćenje noviteta u nastavi, obrazovanju, pedagogiji, didaktici i sl.

OŽUJAK

 • Nastava u vrijeme pandemije
 • - Što smo zanimljivo pročitali? Razmjena dodatnih materijala, dokumentarnih i slično, koji bi nam mogli poslužiti u nastavi, kao i kod dodatne motivacije učenika za pisanje referata

TRAVANJ

 • Školska i županijska natjecanja
 • Dogovor oko pomoći slabijim učenicima i eventualnim prilagođavanjima kriterija ocjenjivanja - nakon analize uspjeha u 3. kvartalu
 • Uskrs – obilježiti blagdan i povezati ga sa zemljama jezika koji učenici izučavaju

SVIBANJ

 • Analiza uspjeha četvrtih razreda u nastavi stranih jezika
 • Obilježavanje Dana Europe, 9. svibnja
 • Rad s učenicima završnih razreda

LIPANJ

 • Osvrt na realizaciju nastavnoga plana i programa te na uspjehu čenika na kraju nastavne godine
 • Evaluacija rada stručnog aktiva

Aktivnosti i programski sadržaji Aktiva ostvarit će se u skladu s postojećim epidemiološkim mjerama.

Ciljevi i zadaće rada aktiva profesora stranih jezika obuhvaćaju rad profesora stranih jezika (engleskog, njemačkog i francuskog) koji će biti usmjeren prema svim aktivnostima koje se odvijaju u okviru nastavnoga procesa te rad sekcija u kojima su aktivni (novinarska sekcija, web sekcija, Deutsch Klub).

Aktiv će se sastajati jednom mjesečno, svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu, a po potrebi i češće, ovisno o prirodi zadaća ili problema koji bi se eventualno pojavili tijekom školske godine.

Ciljevi nastave stranih jezika

Tijekom nastave stranih jezika učenici se osposobljavaju za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na stranom jeziku, osposobljavaju se za primjenu jezičnih znanja u određenoj situaciji, kao i za primjenu spomenutih stečenih jezičnih znanja u struci. Poučavanje stranih jezika ima višestruki pozitivni učinak na razvoj i sazrijevanje učenika, bilo da je riječ o intelektualnom razvoju, širenju spoznaje o kulturi i civilizaciji različitih zemalja ili o oblikovanju cjelokupne učenikove osobnosti.

Nastava stranog jezika ne ostvaruje samo ciljeve učenja stranog jezika nego i općeljudske, nacionalne i etičke vrijednosti. Iz toga razloga se ona interdisciplinarno povezuje i s ostalim nastavnim predmetima, kako s općeobrazovnom tako i s prirodnoznanstvenom skupinom predmeta, kao i s predmetima društvene struke.

Nastavne zadaće:

 • razvijanje jezičnih vještina potrebnih za komunikaciju sa stranim sugovornikom
 • sposobnost usmenog komuniciranja u okviru poznatih svakodnevnih i stručnih sadržaja
 • sudjelovanje u razgovoru i raspravi o zadanoj temi, prilagođeno stupnju učenja
 • razumijevanje usmenog izlaganja, općeg i stručnog, naputka ili snimljenog teksta s primjerenim brojem nepoznatih riječi i stručnih izraza, ovisno o stupnju učenja
 • razumijevanje pisanoga teksta
 • pisanje vođenih i slobodnih sastava, eseja, sažetaka uz čitanje i slušanje, prilagođeno stupnju učenja
 • sastavljanje pisama, poruka i izvješća
 • prevođenje tekstova sa stranog jezika na hrvatski i obrnuto
 • razumijevanje i sposobnosti pravilne uporabe gramatičkih struktura u govornom i pisanom izražavanju
 • sposobnost primanja i davanja telefonskih poruka, e-mailova i sl.
 • poticanje na samostalno učenje jezika i osposobljavanje za samostalnu primjenu raznih izvora znanja radi daljnje izobrazbe i usavršavanja (primjerice stručne literature, enciklopedija, stručnih časopisa…)
 • služenje rječnicima.

 

 

 

 

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA MATEMATIKE I INFORMATIKE

 

Godišnji plan rada aktiva matematike i informatike

Voditelj aktiva: Ana Šutalo, prof. matematike

Voditelji zadržavaju sva prava izmijene mjesečnih planova rada aktiva. Rad aktiva ovisi o dozvoljenim mjerama Kriznog stožera Škole, HNŽ-a, FBiH.

Rujan

 • Zaduženja u aktivu
 • Izrada GPP, mjesečni planova rada, odabir literature
 • Inicijalni testovi – prijedlog
 • Elementi ocjenjivanja, stručne teme, ogledni sat
 • Rad s učenicima s posebnim potrebama (izrada GPP)
 • Dopunska, dodatna nastava
 • Utvrđivanje kriterija ocjenjivanja

 

Listopad

 • Izrada mjesečnih planova – realizacija plana i programa rada
 • Planirane pismene provjere znanja
 • Matematičko-informatička sekcija, osnivanje, plani program rada
 • Tekuća problematika

 

Studeni

 • Izrada mjesečnih planova – realizacija plana i programa rada
 • Kontrola domaćih vježbi
 • Mladi matematičari - kreativa

 

Prosinac

 • Izrada mjesečnih planova – realizacija plana i programa rada
 • Pismene provjere znanja-rezultati i analiza
 • Prezentacija stručne teme – Inga Kožulj (Primjena matematike i informatike)
 • Analiza uspjeha na kraju I. obrazovnog razdoblja

(dopunska nastava)

 

Siječanj

 • Izrada mjesečnih planova – realizacija plana i programa rada
 • Planirane pismene provjere znanja
 • Dopunska, dodatna nastava
 • Mladi matematičari /informatičari- kreativa
 • Prezentacija stručne teme – Ana Šutalo (Motivacija u nastavi matematike)

 

Veljača

 • Izrada mjesečnih planova rada – realizacija plana i programa
 • Pismene provjere znanja
 • Sekcija – izvješće o radu

 

 

Ožujak

 • Izrada mjesečnih planova rada – realizacija plana i programa rada
 • Školsko natjecanje iz matematike
 • Dani otvorenih vrata matematike

 

Travanj

 • Izrada mjesečnih planovi rada – realizacija plana i programa rada
 • Županijsko natjecanje iz matematike
 • Prezentacija stručne teme – Lidija Berberović (Interakcija i komunikacija u nastavi)

 

Svibanj

 • Izrada mjesečnih planova rada- realizacija plana i programa rada
 • Analiza uspjeha učenja iz matematike i informatike (završni razredi)

 

Lipanj

 • Izrada mjesečnih planova rada – realizacija plana i programa rada
 • Analiza uspjeha na kraju godine, zaključivanje ocjena na kraju godine
 • Izvješće o radu matematičko-informatičke sekcije
 • Tekuća problematika
 • Prezentacija stručne teme – Zoran Rajić (Primjena matematike u ekonomiji)

 

Članovi aktiva, zaduženja:

 • Zoran Rajić ,prof. matematike (suradnik sekcije)
 • Lidija Berberović, prof. informatike (zapisničar, voditelj sekcije - informatika)
 • Ana Šutalo , prof. matematike (voditelj aktiva, voditelj sekcije - matematika)
 • Inga Kožulj , prof. matematike i informatike (suradnik sekcija)
 • Silvija Džidić , prof. informatike (suradnik sekcije)

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA INFORMATIČKO-MATEMATIČKE SEKCIJE

 

 

Voditelji sekcije : Ana Šutalo, prof. matematike, Lidija Berberović prof. informatike

Voditelji zadržavaju sva prava izmijene mjesečnih planova rada sekcije. Rad sekcije ovisi o dozvoljenim mjerama Kriznog stožera Škole, HNŽ-a, FBiH.

Rujan

 • Formiranje sekcije, upoznavanje članova sa planom i programom rad
 • Kreativne ideje učenika
 • Mladi matematičari – kreativci (rješavanje zadataka, razrada ideja za plakata za kabinet matematike)

 

Listopad

 • Mladi matematičari –kreativci (rješavanje zadataka, istraživanje zanimljivih tema iz povijesti matematike)

 

Studeni

 • Mladi matematičari – kreativci (Nobelova nagrada – Fieldsova medalja)

 

Prosinac

 • Mladi matematičari- (Kriptografija-istraživanje)

 

Siječanj

 • Dodatna nastava-organizacija i provedba
 • Kviz

 

Veljača

 • Mladi matematičari –poznati matematičari i njihova otkrića prezentacija

 

Ožujak

 • Dani otvorenih vrata matematike i informatike – posjet FPMOZ.

Travanj

 • Matematika na A4

 

Svibanj

 • Radionica
 • Matematika u slikarstvu, arhitekruri…

 

Lipanj

 • Radionica

 

 

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA I PRAVNE SKUPINE PREDMETA

 

GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA EKONOMISTA I PRAVNIKA PO MJESECIMA

Predsjednica aktiva: LJILJANA ŠAIN, prof

PLAN i PROGRAM RADA AKTIVA

Rujan

 • Formiranje aktiva
 • Usvajanje plana i programa rada za školsku 2021./2022. godinu
 • Izvješće sa stručnog seminara Zavoda za školstvo, održanog ZOOM aplikacijom
 • Usvajanje plana i programa rada aktiva Formiranje sekcije

Listopad

 • Kriteriji vrjednovanja i ocjenjivanja
 • Dani kruha
 • Ogledni sat – Bernadica Miličević, prof.

Studeni

 • Korelacija srodnih i drugih predmeta
 • Izrada panoa koji će biti postavljeni u školi povodom važnijih datuma
 • Individualno stručno usavršavanje; Tema : Komunikacija u nastavi– Tatjana Raspudić, prof.

Prosinac

 • Pripreme za završni ispit – raspodjela tema, pitanja
 • Kraj I. obrazovnog razdoblja – analiza uspjeha učenika iz ekonomskih i pravnih predmeta

Siječanj

 • Praćenje realizacije nastavnog plana i programa i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje

Veljača

 • Tijek pripreme za završni ispit – raspored
 • Problemi u ostvarivanju nastavnih planova i programa

Ožujak

 • Modernizacija nastavnih sadržaja
 • Prijedlog nabave novih nastavnih pomagala i učila
 • Individualno stručno usavršavanje ; tema : Menadžment- liderstvo

Travanj

 • Stručni seminar prema planu i programu Zavoda za školstvo Mostar
 • Sajam gospodarstva Mostar – posjet
 • Individualno stručno usavršavanje; Tema: Mobilno oglašavanje – Ljiljana Šain, prof.
 • Završni radovi – realizacija

Svibanj

 • Završni ispiti – realizacija
 • Analiza uspjeha učenika pred kraj II. obrazovnog razdoblja iz ekonomske i pravne skupine predmeta

Lipanj

 • Individualno stručno usavršavanje; Tema: Kompezacijski poslovi– Žana Divić, prof.
 • Analiza rada aktiva tijekom školske 2021./ 2022. godine

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA EKONOMSKO-PRAVNE SEKCIJE O MJESECIMA

Predsjednica aktiva : LJILJANA ŠAIN,prof

Plan i program rada sekcije

RUJAN :

 • Formiranje sekcije
 • Usvajanje plana i programa sekcije
 • Izbor učenika za ekonomsko - pravnu sekciju
 • Raspodjela tema po mjesecima

LISTOPAD :

 • Ivanka Aničić , prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje , izrada panoa, kolaža i /ili portfolija )

STUDENI :

 • Dragana Barbarić , prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa,ili portfolija )

PROSINAC :

 • Ivana Rosić , prof. Organizira odabir, pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

SIJEČANJ :

 • Nikolina Margeta – Šetka, prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

VELJAČA :

 • Bernardica Miličević, prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

OŽUJAK :

 • Kornelija Marjanović, prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

TRAVANJ :

 • Tatjana Raspudić, prof. Organizira odabir , pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

SVIBANJ :

 • Ljiljana Šain, prof. Organizira odabir, pripremu i prezentaciju tema ( javno izlaganje, izrada panoa, kolaža ili portfolija )

LIPANJ :

 • Analiza rada sekcije tijekom školske 2021./ 2022. godine

 

 

 

 

 

STRUČNI AKTIV PROFESORA PRIRODNIH I DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 

Članovi Aktiva u školskoj 2021./2022. godini:

Julija Beljo, Zorica Miloš, Dalibor Mavrak, Sandra Markić, Goran Prodanović, Adrijana Visković, Mariana Bilić, Karlo Knezović

 

 

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA

 

Kolovoz:

 • Osvrt ostvarenosti iz prethodne školske godine
 • Podjela sati za 2021./2022. godinu
 • Izbor voditelja Aktiva
 • Vrijeme održavanja Aktiva

Rujan:

 • Prijedlog godišnjeg plana i programa rada Aktiva
 • Utvrđivanje udžbenika, priručnika i nabavka opreme
 • Elementi i kriteriji ocjenjivanja
 • Osnivanje sekcija
 • Seminari u organizaciji Zavoda za školstvo

Listopad:

 • Dogovor oko tema za stručno/individualno usavršavanje nastavnika
 • Dogovor za ogledni sat
 • Dan učitelja (suradnja s drugim Aktivima i upravnom)

Studeni:

 • Vannastavne aktivnosti
 • Pripreme za Božić u školi (suradnja s drugim Aktivima i upravom)
 • Stručno usavršavanje nastavnika

Prosinac:

 • Realizacija nastavnog plana i programa
 • Analiza uspjeha u učenju na kraju prvog obrazovnog razdoblja
 • Stručno usavršavanje nastavnika

Siječanj:

 • Analiza ispitanosti učenika s negativnim ocjenama na kraju 1.obrazovnog razdoblja
 • Seminari u organizaciji Zavoda za školstvo

Veljača:

 • Pripreme za natjecanje
 • Stručno usavršavanje nastavnika

Ožujak:

 • Pripremanje materijala i objava tekstova na web stranici škole
 • Planiranje posjeta sajmovima, Danu otvorenih vrata na FPMOZ
 • Stručno usavršavanje

Travanj:

 • Ogledni sat
 • Uskrsni blagdani

Svibanj:

 • Analiza stupnja ocijenjenosti
 • Dan škole (8. svibnja)
 • Stručno usavršavanje nastavnika

Lipanj:

 • Analiza prolaznosti učenika na kraju nastavne godine
 • Stručno usavršavanje nastavnika

Srpanj:

 • Evaluacija rada Aktiva

 

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA EKOLOŠKE SEKCIJE

 

Voditeljica sekcije: Mariana Blilić

 

Rujan:

 • Osnivanje sekcije i donošenje plana rada
 • Upis učenika i prijedlozi mogućih projekata

 

Listopad:

 

- Čišćenje školskog dvorišta

- Predavanje: Dan zaštite životinja (4.10.)

 

Studeni:

-  Predavanje: Svjetski dan nepušača

-  Dan borbe protiv trgovine krznom

 

Prosinac:

-  Svjetski dan tla (5.12.)

 

Siječanj:

-  Svjetski dan smijeha (10.1.)

 

Veljača:

- Predavanje: Dan zaštite močvarnih područja

- Svjetski dan ekologije (22.2.)

 

 

Ožujak:

- Čišćenje dvorišta

- Svjetski dan šuma (21.3.)

 

Travanj:

- Predavanje: Svjetski dan planeta Zemlja (22.4.)

- Dan obnovljivih izvora energije (26.4.)

 

Svibanj:

- Dan ptica (12.5.)

- Europski dan Nacionalnih parkova

 

Lipanj:

- Predavanje: Svjetski dan zaštite okoliša

 

 

 

SEKCIJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

 

Voditelji:             Goran Prodanović

Karlo Knezović

 

Rujan:

 1. Kros

- testiranja i mjerenja dionica

- pripreme za jesenjski kros srednjih škola

 1. Biciklizam

- pripreme za biciklijadu

 1. Alpinizam

- uspon na vrh Botin

 

Listopad:

 1. Rukomet

- postavljanje formacija obrane i napada

- pripreme za natjecanje srednjih škola

 1. Odbojka

- rotacije

- smečevi

- blokovi

- priprme za natjecanje srednjih škola

 

 

Studeni:

 1. Muški nogomet

- taktika igre u napadu

- igra sa viskom

- pripreme za natjecanje

 

Prosinac

 1. Šah

- pripreme za natjecanje srednjih škola u šahu

 

Siječanj:

 1. Stolni tenis

- servisi

- igra u parovima

- pripreme za natjecanje srednjih škola u stolnom tenisu

 

Veljača:

 1. Košarka

- lijevi i desni dvokorak

- polaganje lopte u koš

- postavljanje formacija

- pripreme za natjecanje srednjih škola u košarci

 

Ožujak:

 1. Ženski nogomet

- taktika igre u napadu

- igra sa viskom

- pripreme za natjecanje

 

Travanj:

 1. Atletika

- niski start

- visoki start

- bacanje kugle

- skok u dalj

- pripreme za natjecanje srednjih škola u atletici

 

Svibanj/ Lipanj:

 1. Elementarne igre

 

 

 

SEKCIJA ZBORA

 

Voditelji glazbene sekcije:

Zorica Miloš

Marieta Leutar

 

Glazbena sekcija

Izvannastavne aktivnosti u školi su sastavni dio školskog života svakog učenika.Kroz ovu sekciju učenici razvijaju ljubav i interes za glazbu.Vrijeme održavanja sekcije je prema dogovoru.

 

 

Rujan   

- probe

- usmjeravanje i širenje svijesti o glazbi

- nastup na priredbi

Listopad

- sustavno planiranje i poticanje uključivanja što većeg broja učenika

Studeni

- pripremanje za priredbu

Prosinac

- božićno-novogodišnja priredba

Ožujak

- priprema za priredbu za Dan škole

Travanj

- kroz sekciju se njeguju povjerenje,prijateljstva,verbalni i neverbalni govor

Svibanj

- Dan škole

0 0