vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva ravnatelj/ravnateljica škole. Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja traje jednu školsku godinu. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Vijeće roditelja ima svoj poslovnik o radu kojim se uređuje osnivanje, način rada i ovlasti Vijeća roditelja, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom i pravilima škole.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:

 • promoviranje interesa Škole u lokalnoj zajednici
 • obavljanje aktivnosti povezivanja škole s ostalim relevantnim subjektima s ciljem poboljšanja nastavnog procesa i izvannastavnih aktivnosti
 • prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani
 • podržavanje aktivnog sudjelovanja roditelja i zajednice u radu Škole
 • promicanje aktivnosti Indeksa inkluzivnosti u široj zajednici
 • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane
 • predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora
 • sudjelovanje u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi
 • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice
 • poboljšanje uvjeta rada škole
 • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za Školu.
0 0